Wedding guest in Yushu, Eastern Tibet, dressed in traditional Tibetan clothes | Yushu, Kham, Tibet 2011,【SOURCE】

Wedding guest in Yushu, Eastern Tibet, dressed in traditional Tibetan clothes | Yushu, Kham, Tibet 2011,
SOURCE