Uyghur girls, Xinjiang, China.

Uyghur girls, Xinjiang, China.